Ẽg gufã tỹ ẽg ré

Kurã tỹ 24/06/2013 kã, Aldeia tỹ Iraí-RS ki ẽg si tóg ẽg ré, ti jyjy vỹ (Fytyj – Hortêncio Constante=Kanheró) ke mũ, ti tyj ja kurã: (22/04/1922 – 91 anos). Kanhgág ag ju nĩg han tóg kar fóg ag katu jẽg han tóg ẽg ga tugnĩg. Iraí kar Pénhkár mĩ tóg tĩg han Pénhkár tá tóg Governo ti exercito ag kato vẽnh génh han, hã kỹ Pénhkár tá CACIQUE tỹ ti kri ãg mré vãsérénh tĩ nĩ gé. Jo tóg Iraí ki ti krã ag mré kanhgá ag jé, tỹgtỹnh kar ag vãnhgrén tag tỹ tũ kenỹ hãra to vãsãn kỹ han mãn ti ketũ nĩn jé. Hãkỹ ũri Sul ke Kanhgág ag tỹ ti tỹnh kar ti vãnhgrén rĩn mãn ja hã han kar hã jagma mũ nĩ ke mũ ha
Ti tũg já tỹ ẽg mỹ jagy tavĩ han, inh mỹ tóg ke tavĩ vyr, mỹr inh kar inh mré ke tỹ escola mĩ rẽnhrẽj fã ag pi ti kanhró mág pétãm mũ. Ti tỹ nén han ja tag ki, Irai kar Sul ki, tỹ vĩ nỹ hã tỹ ver ãg tỹ Kanhgág vem kar ẽg hanka nĩ.
Ẽg mỹ tóg ãmĩn ven, kỹ ẽg tỹ jagma mũ kỹ nén ũ mág tá junjun ke nỹtĩ kar, ẽg tóg ẽg tũ pẽ mré ẽg ve pẽ mĩ mũj ke nỹtĩ, ũn si ag tag mĩ keja mãj ke ẽg nĩ. Tag hãvẽ.

Gilson - Aldeia Iraí/RS