Guarita tá Protesto

Uri kurẽ tag kã ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág ag tỹ protesto han mũ. Ag mỹ pã’i mág tỹ fóg ag pi tá kanhgág ag mỹ ag ki rĩr há han mũ. Saúde ki kar educação mỹ jẽnkamu pi tá jun mũ, vẽnhmỹ 1,2 milhões de tóg educação ki rãj mũ vã, hãra guarita tá pã’i ag pi ver tag ag tỹ nén ‘ũ han vég mũ. Kỹ ser tá kanhgág kar ag vỹ ẽmĩn mág nĩgfénh nỹtĩ nĩ ser.