Gãru

Gãru vỹ tỹ vẽnh kar tỹ koj fẽ nĩ. Ẽg tỹ ko jê ẽg tỹ gãru tóg ta ver ti mó ki nỹtĩ ẽn grãnh mũ. Ti grãnh kar ẽg vỹ ser kukrũ ki porko tãg fón kỹ pĩ kri rỹg kỹ gãru krãnh ka nĩ n vãm mũ. Kỹ ẽg tỹ era nén ‘ũ tỹ vóg-vóg kej mũ, kỹ tỹ ser ti rỹg kãtỹvĩn kỹ ser totor mũ, kỹ ẽg vỹ ser kukrũ kri tam kỹ kukrũ tỹ rag-rag kej mũ, kỹ gãru ẽn tỹ totor kãn mũ. Mã há ta tĩg tĩ ti totor kãn ti. Kỹ ẽg tỹ ser sa tỹ gãru ẽn totor kri vãm tĩ ẽg tỹ ko jé.

Gãru ti kanẽ vỹ kãsir nỹgnĩ, gãr vẽvẽ, hãra tỹ mó kónẽg kar kanẽg nỹ. Kanhgág ag tỹ gãru ti krãn tĩ gé ag ẽmã mĩ. Gãru pi tánh ra ko há nỹgnĩ, gãr ti hãnỹ tánh ra ko há nỹg nĩ kar ti tóg kar kegé. Gãru ‘ũ ta kupri nỹgnĩ jãvo ‘ũ tỹ kósóg ketũmỹr mỹrér nỹgnĩ gé.