Curso Dourados MS ki

Ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang mré Xokleng tóg tag ẽmã tỹ Dourados MS ra kãmũ kanhgág tỹ guarani Kaiowá ag ga ki.Ẽg tỹ ag mỹ ge kej kãmũ vẽ, ag tỹ ẽg kóm ag site pẽ han sór jé gé.