ẼMÃ TỸ DOURADOS KE MŨ TÁ

ẼG TỸ KANHGÁG TỸ 6 KE VỸ TAG KI VYR RIO GRANDE DO SUL KI,ẼMÃ TỸ DOURADOS TÁ ENCONTRO RA.TÁ ẼG VỸ TÃMĨ KANHGÁG KAR AG VIVÉ.KANHGÁG KAR AG TỸ TO KANẼ JUNJUR NỸTĨ ẼN VỸ TỸ ẼG TŨ RIKE JA NĨ HAMẼ.ẼG TỸ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KỸ GĨR AG GE KEJ KE ẼN HAMẼ.
ẼG TA TỸ GUARITA KI KE TAG TÓG VẼNHRÁNRÁ NỸTĨ HA,HẼRI KE MŨN TÓG PRỸG ŨN JÉ KYNKAR MŨ,ẼG TA TỸ KANHGÁG TỸ GĨR MRÉ RÃNHRÃJ NỸTĨ TAG MỸ KE PẼ VẼ.TI TỸ VẼNHVER ÃJAG MỸ TỸ Ũ NĨN KỸ KE TŨ MỸR KYGNẼ NĨN KỸ VẼSÓ KI KI HAN NĨ,MỸR ẼG TỸ VÃHÃ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KÃMẼ VẼ HA MẼ.
TỸVĨ VẼ SER INH SỸ ÃJAG MỸ TÓJ KE TI.