Bruce Lee

Bruce Lee vỹ fóg ag ẽmã tỹ San Francisco (Estados Unidos) ke mũ ẽn tá tyj ka nĩ, kurẽ tỹ 27 prỹg tỹ 1940 kã, ũ ta ti jyjyn ja hã vỹ tỹ Lee Jun-fan ke mũ ẽn nĩ. Ti jóg mré ti nỹ fag ẽmã vỹ tỹ Hong-Kong (China) tá, ta tĩg ki ta ẽmã tag tá kyrũn. Ti nỹ fi mré ti jóg vỹ filme hyn-han ja fẽ nỹtĩ.

Bruce Lee vỹ ti kónẽg Ra ser vẽnh kajrẽn tĩg tĩ Tai Chi kar Kung Fu ki ti jóg mré. Ti prỹg ta 13 kã ti vỹ WingChun ki vẽnh kajrẽn gé, hã ki ta ser 18 tá krỹg mũ, ũn ta ti kajrẽn mũ ti hã vỹ tỹ Yip Man jẽ, mestre ti vẽ. Yip Man ti mỹ Bruce Lee ti ne tóg vo kar mé jẽ, hã kỹ ti tỹ ti kajrẽn mũ.
Ti ta ser 18 anos re tóg ẽmã mág ta Estados Unidos Ra vẽnh kugénh mũ, ãn hã kã ti ta ser tá ag kajrẽn mũ (19 nos) ti ta nĩ ser. Bruce Lee vỹ filosofia, teatro kar psicologia han ka nĩ Washington tá. Prỹg ta 1965 kã ti vẽnh kajrẽn fẽ pẽ han mũ hã vỹ ta JeetKune Do nĩ.
Estados Unidos hã tá ũn tỹ cinema ta rãnhrãj fã ag vỹ ti kinhrãg mũ. Ti filme ta cinco que han hã tugrĩn vẽnh kar vỹ ti kinhrãg mũ, ag hã vỹ tỹ: "O grande chefe" nĩ 1971 kã. Hãra ũn há tỹ vĩn ag hã vỹ tỹ "A maldição do Dragão" (1972) kar "Operação Dragão" (1973) nỹtĩ.
Bruce Lee vỹ ti ta prỹg tỹ 32 ra tũg, vẽnh kaga ũ ta edema ke mũn ẽn tỹ, ti krĩ kojo ki.