Beethoven

Ludwig Von Beethoven vỹ tỹ ga tag ki vẽkyn ja ag mág nĩ. Ti vỹ Bonn ta tyj ka nĩ, vãsỹ Reino da Prússia vẽ (hãra vỹ tỹ uri Alemanha nĩ ha), 1770 kã, hãra ti vỹ ẽmã tỹ Viena (Áustria) ta tũg, 1827 kã.
Beethoven ti vỹ jãvy ta oito ke ja nĩ, jãvo ti vỹ ta ti kẽke nón ke nĩ ti mỹnh fi mén régrég kar.
Ti vãkyn vén jé ti jóg kófa ti hã vỹ ti kajrãn mũ, maestro ti vẽ ti jóg kófa ti igreja ki. Ti ta prỹg ta oito ra ti jóg kófa ti vỹ Beethoven ta vẽkyn-fã ta cravo ke mũn ẽn kyn kinhrãg han mũ (vãsỹ piano vẽg tĩ, cravo ti). Kỹ ser ti ta prỹg ta 10 ra ti vỹ Johan Sebastian Bach ti vãkyr hyn-han kãn tĩ (Alemanha tá vẽkyr hyn-han fẽ ti vẽ, prỹg ta 1750 ka ti ter ka nĩ). Beethoven ta ser prỹg ta 17 ra Conde ti vỹ ẽmã ta Viena (Áustria) ra ti vẽnhkajrẽn tĩg han mũ. Ti ta prỹg ta 23 ra vẽnh kar vỹ ti kinhra nỹtĩ, ti piano kyn mré ti tỹnh fẽ tugnĩn.
Hãra Beethoven ta prỹg ta 26 kã vẽnh kaga kórég ta ti nĩgrẽg kókén mũ, kutu ta nĩ ser, nén ũ mẽ sĩ han ta tĩ. Hãra ti ta prỹg ta 46 ra ti vỹ kutun kãn, ti pi ser nén ũ mẽg tĩ ha ser. Beethoven ta vẽkyr han há hã vỹ ta 5ª Sinfonia (1800 kar 1812 kã ke vẽ) nĩ ẽg tỹ uri mẽ kỹ ta ẽg mỹ há tĩg nĩ, ti sĩnvĩ tugnĩn.
Hãra vẽnhkar mỹ ti vẽkyr ta há kutẽ ja hã vỹ tỹ Sinfonia n. 9 nĩ Ré Menor ki prỹg tỹ 1822 kar 1824 kã ti ta rán ja ti, ãn kã Beethoven ti vỹ ser kutu nĩ ha.