Tẽnhgó

Tẽnhgó vỹ tỹ ãn mĩ ke tĩ. Ũ ag tỹ ka kri ag ĩn han tĩ, kar ũ ag tỹ ga nor kãki ag ĩn han tĩ. Hãra ũ ag tỹ re kãmĩ ĩn tĩ gé, kar ver ũ ag tỹ ẽg ĩn kãmĩ ĩn tĩ. Tẽnhgó ũ ag tỹ sá nỹgnĩ, ke tũmỹr mỹrér, tánh, rórór, kã figfi kupri etc.
Ẽmã kar mĩ ẽg tỹ tẽnhgó vég tĩ, ag sĩnvĩ nĩ ve ra ag tỹ ẽg tén tĩ ẽg tỹ ag kã krỹ Ken ka. Tẽnhgó ũ tỹ ẽg tugtẽn tĩ hãra pi ẽg ta hẽre tĩ, hãra tẽnhgó ũ ag tỹ ẽg tén mũ ẽg tỹ ag kã krỹ Ken ka mỹr ag tỹ tỹ’ũ nỹtĩ.
Kijãn tẽnhgó ta ti pir mỹ tĩg tĩ, kar ũ ag tỹ ‘e mũg tĩ. Ũ ag tỹ ta ãkré ga nỹtĩ,kỹ ag tỹ ãkré ãn féj ta ag vẽjẽn han tĩ. Kar ũ ag tỹ ver ka pãn tỹ ag jẽn han tĩ gé. Mré tẽnhgó ũ ag tỹ nãn kãmĩ mũg tĩ, kar ũ ag tỹ jógo nỹnĩ ag tag ĩn han jé, ke tũmỹr ag tỹ ag vẽjẽn kugmĩ jé. Kỹ ẽg ãn mĩ tĩg kỹ ẽg vỹ vẽnh kirĩr ge nĩ, tẽnhgó tỹ ẽg tugtẽn tũg jé.