Isu vẽme.

Kurã tỹ 20,21,22 - ki kysẽ tỹ julho ki prỹg tỹ 2010 kã sóg curso tu tĩ mũ. Ẽmã tỹ Chimbangue tá. Curso tag tá
ẽg vỹ inclusão digital tu vẽmém mŨ. Kỹ ẽg kanhrãnrãn mág mŨ, hẽren kỹ projeto tag kirã jé.