Kukryr-ren

Uri kurẽ tỹ 22 kysã ta julho prỹg ta 2013 kã, kurẽg ge tá vỹ fóg ag ẽmã ta São José dos Ausente Rs tá kusa tỹvĩ han ja nĩ. Kusa tag vỹ kukryr-ren han, ag tỹ kusa kãmun mỹr ne tóg 0,5 graus negativo nĩ.Vẽnhmỹ fóg ag tỹ mrin-mrin ke mỹr nén ũ ne tóg tãm-tãm ke nỹtĩ nĩ, kỹ ag tỹ re tá ãvãnh mỹr kukryr-ren ne tóg pãm-pãm ke nỹtĩ nĩ.