Kukryr

Uri kurẽ tỹ quinta-feira 25 kysã tỹ julho tag kã vỹ kusa tỹvĩ han ẽmã mág ta Rio Grande do Sul ki. Ẽmã ta "Fág Nhin" POA ki kukryr vỹ nĩ mág han, hãra ũn 'e pi vég mũ, mỹr tag ki kanhgág ag vỹ nũgnũr sér nỹtĩ. Hãra isa kusã ki nĩ mé hã nỹ kukryr ve há han jãvo, mỹr inh pi nũr sér nĩ hamẽ. Ha kukryr kãgrá vé: