oficina ki kajrãn

kanhgág jógo tỹ oficina han tag ki isỹ kajrãn. inh mỹ há han tóg, mỹr isỹ nén ũ e kinhrãg. isỹ
kar tag tỹ inh mré inh tĩg ja mĩm kinhra nĩn jé ser.