Kur

Kur vỹ tỹ vẽnh kar ta rĩj fã nĩ. Fóg ag tỹ ẽg tỹ to fabrica kej fẽ tá ti jej han vén tĩ, ag tỹ kar ser ta kur kar hyn-han jé. Ẽmã máh e mĩ ag tỹ kur han tĩ, ẽg ga tỹ Brasil tag ki kar Ẽmã ‘e mĩ kegé.
Fóg ag tỹ kur kar hyn-han tĩ, hã vỹ tỹ: kamĩsa, karsa, pẽturó jy ró, sãpe, vẽnhnĩgre kar ver nén ‘ũ kar kegé. Kur ‘ũ vỹ sĩnvĩ nỹtĩ hãra kur ‘ũ vỹ kórég nỹtĩ gé. ‘Ũ vỹ tánh, kupri, kósog, mỹrér ... nỹtĩ. Kỹ ser kur tag ag tỹ fóg ag ẽmã mĩ junjun kỹ vẽnh kar vỹ kyjãm tĩ, ti kaja pir ke tũmỹr ti kajamã ra. Kur 'ũ vỹ tỹ rỹ jé ke nỹtĩ, jãvo kur 'ũ vỹ tỹ kusa kã rĩnh fã nỹtĩ gé; hãkỹ 'ũ tỹ kãnho nỹtĩ, kar 'ũ vỹ fĩnrãvyj nỹtĩ. Hãra vẽnhkar tỹ rĩnh tĩ kur ti.