Jẽnkamu tãg

Prỹ tag kã Brasil ki pã'i mág tỹ Dilma fi vỹ jẽnkamu ta 5 (pénkar) kar 2 (rég're) tãg hyn-han ka banco ag mĩ pipin mũ. Hãra ver ũn kófa ag vỹ ver ẽn mĩ nỹtĩ, mré ver ũn pir ag tỹvĩn tỹ jẽnkamu tãg tag génh.