IBGE ta kanhgág ag to censo han (2010)

Prỹg ta 2010 kã IBGE ta censo han ja ki, kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ ũn ‘e tỹ 3° nỹtĩ, brasil ki. IBGE mỹ kanhgág ag nĩkrén vỹ tỹ 37.470 nĩ. Kanhgág ag nĩkrén tag kãki 31.814 ag vỹ ag ẽmã pẽ kãtá nỹtĩ. Kanhgág ag nĩkrén kãfór ag hã vỹ tỹ Tikuna ag nỹtĩ, Amazonas tá, ag 46.000 tá krỹ nỹtĩ. Tikuna ag nón Kaiowá-Guarani ag vỹ 43.000 tá krỹ nỹtĩ, Mato Grosso do Sul tá, kar ser kanhgág ag vỹ ser 37.470 tá krỹ nỹtĩ.
IBGE tỹ gĩr tỹ prỹg tỹ 5 ke tá krỹ ag tỹ kanhgág vĩ tó kinhra ag nĩkrén mỹr, kanhgág ag vỹ 3° ki nỹtĩ gé, ũn tỹ 22.000 ke, hãra ũn tỹ ag ẽmã pẽ tá nỹtĩ ag kãki ag nĩkrén vỹ 20.000 tá krỹ nỹtĩ. Ũn tỹ nĩgjãg mré to vẽnhrán mũ ti vỹ tã Wilmar D’Angelis nĩ gé (ũnicamp tá Linguísta ti vẽ), ti mỹ kanhgág ag tỹ ag vĩ tó ki kagtĩg nỹtĩ ag nĩkrén vỹ tỹ 40% nĩ, kanhgág ag kar to ke vẽ.