Professor ag vẽnh mãn, Toldo Chimbangue tá

Kurã tỹ 20, 21, 22, 23 kã, kysã tỹ julho prỹg tỹ 2010 kã.
Professor ag tỹ vẽnhmãn.
Chimbangue ki Eskóra Fen'nó ki. Êmã ũ tỹ ke ag tỹ kãmũjẽg gé. Konda ag kar Nonoai ag ke gé. Kurso tag tỹ ẽg mỹ há vyr. Ễg tỹ nenũ kanhrãnrãn jé, jag ã mré.
Kurso tag vỹ ẽg gĩr mỹ vĩnven ke nĩ.
Ẽg tỹ gĩr mỹ ẽmã kar, ẽn vĩnven jé. Computador ã ki, ẽg ẽg kãme tovãnh tũg jé.

( Janete, João Batista e Marcos Garcia)