Sã Vẽnhkanhrãm ja.

KURSO HYN HAN MÁG KỸ SÓG NĨ. INH RÃNHRÃJ KAR. SỸ KURSO HAN JA VỸ TỸ
MAGISTÉRIO VÃFY NĨ, KAR SÓG FACULDADE HAN TĨ GÉ. BIOLOGIA UNOCHAPECÓ TÁ,
KAR INH VỸ KURSO DE INFORMÁTICA HAN TĨ GÉ ,KURSO BÁSICO KAR , KURSO AVANÇADO KEGÉ.
SỸ VẼNHKANHRẼN VẼ VER.