Vẽsógfĩnja

Vẽsógfĩnja vỹ ‘e nỹtĩ. Fóg ag tỹ monh fár tỹ han tĩ, ke tũmỹr porko fár tỹ ke gé. Hãra vẽsógfĩnja ‘ũ vỹ kur tỹ han ka nỹg nĩ gé, hãra jérĩnmỹ vỹ tỹ jãgnẽ hã nỹtĩg nĩ. Vẽsógfĩnja vỹ fóg ag tỹ han ja nỹ vã, hãra vẽnh kar vỹ vẽnh kã vin tĩ.
Vẽsógfĩnja vỹ tỹ ũn gré ag kar ũn tátá fag tỹ vẽnh kã vin fã nỹtĩ, mỹr fóg ag tỹ han kỹ ag tỹ ag jé han tĩ, kar fag jé kegé. Gĩr tỹ vẽsógfĩnja tỹ vẽnh ki vin tĩ gé, mỹr vẽnh kar tỹ to há nỹtĩ. Ẽg tỹ vẽsógfĩnja tỹ vẽso sa ke kagtĩg kỹ ẽg karsa tỹ Ketũmỹr pãm ke tĩ. Kỹ nén há vẽgtĩ, vẽsógfĩnja ti.