Vẽnh kuhur

Ẽg ẽmã ki vỹ kusãg mág kar kãnhmar rỹjgy tỹvĩ ke mũ. Kỹ ser tag vỹ vẽnhkar mỹ há mẽ tĩ vẽ, hãra kusa ra kãnhmar rỹ ke mũn tag kã ũn 'e vỹ kaga-ga mũ.
kanhgág 'e ag vỹ tỹvãn kaga-ga nỹtĩ nĩ, inh mré hã. Ẽg kuhun-hun ta tĩ, kỹ ẽg vỹ ser vẽnhkagta kron-kron nỹytĩ nĩ ser.