Vẽfe

Vẽfe vỹ fóg ag tỹ han ja nĩ. Hãra vẽnhkar ta tỹ nén ũ kar hynhan tĩ, kar vẽnh Kar tỹ vẽfe kinhra nỹtĩ gé.
Vẽfe tỹ ẽg tỹ kur jar ki ség tĩ, kar ẽg vỹ tỹ kur han tĩ gé. Fóg ag ẽmã mĩ ag tỹ vẽfe tỹ pẽturó kugrỹn tĩ kar ag tỹ ta vẽnhnĩgre han tĩ.
Vẽfe ‘e nỹtĩ, ũ tỹ kónẽg nỹtĩ kar vỹ mág nỹtĩ gé. Kar vẽfe ũ ag vỹ Sá kar kupri nỹtĩ, mré ũ ag vỹ kósóg, tánh, mỹrér, rórór nỹtĩ. Kỹ ẽg tỹ kanhgág tỹ ẽg kur jar kỹ vẽfe hã jãvãnh vén tĩ, mỹ ti tỹ ta nén ũ kar kurỹn há nỹtĩ.