Kanhgág vĩ ki vẽnhrán fẽ ag

Kanhgág 'e ag tỹ prỹg tỹ 2009 kã curso ũ han, hã vỹ 2012 tá krỹg. Kỹ ser ũn tỹ 12 ke tỹvĩn ag vỹ ag tỹ ta kanhgág jógo ki tỹ gestores nỹtĩn jé vẽnhkajrẽn pẽ han mũ. Ag vỹ ser kanhgág jógo ki nén 'ũ han kinhra nỹtĩ, kỹ ser curso tag tũg kar ũn ta 12 ke tag ag vỹ certificado génh mũ. Ag mỹ tỹ há tĩ ag tỹ internet tỹ rãnhrãj kinhra nỹtĩn kỹ.
Hãra ser prỹg tỹ 2013 kã ũn tỹ curso de gestores han mũ ag pi kanhgág jógo ki vẽnhrán mũ ha, ne né ag tỹ hẽnrike mũ hãn?