web Indigena to véme

ũri kurã tỹ 7kỹso tỹ outubro ki ẽg tóg jagmre venhmãm mũ ẽg kanhgag jogo to vemén mãn je mỹr tóg professor mỹ
ha pe nĩj mũ gĩr ag kanhrãn je. ag kar ẽg rikén ge ke nẽ,ag kre mỹ .Mỹr tog ser tavĩ tĩ~eg mẽm ũ e kanhrãn tĩ
mỹr ti ko ran kỹ mỹj ke mũ .ũn ran já fag vỹ nỹ tĩ kanhri fi kar fágte fi kar Neusa fi