Vẽreja

Vẽreja vỹ kyfé ta han kỹ nỹ. Fóg ag tỹ han tĩ ag tỹ ta nén ũ ‘e hyn-han jé. Vẽreja tỹ ẽg vỹ ẽg gãnh kym tĩ, kar, ẽg vỹ tỹ kur kryn tĩ gé. Hãra vẽreja ũ vỹ tỹ notor ag tỹ ta ag rãnhrãj han fẽ nỹtĩ gé. Kar ver vẽreja ũ vỹ tỹ kaféj ky-kym fẽ nỹtĩ gé.
Vẽreja ũ ag vỹ mág nỹtĩ kar ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ. Ũ ag jã vỹ kanér nỹtĩ, hãra ũ ag jã vỹ rãr nỹtĩ. Kar vẽreja ũ ag vỹ ver kuryj nỹtĩ, kar ũ ag vỹ kãnho ketũmỹr tãpér mág nỹtĩ. Hãra vẽreja ag vỹ tỹ nén ũ kar ki há nỹtĩ, hã kỹ fóg ag tỹ ag hyn-han ja nĩ.