VẼNHKANHRÃN TO RÁ

ẼMÃ Tỹ LIGEIRO KI ẼG TóG VENHKANHRÃN NỹTĨ Kỹ TÓG ẼG Mỹ SÉR TĨ,MỹR ẼG GĨR KANHRÃN KE VẼ.ẼG KAR TO ARũNũ AG Mỹ RÁN JÉ MỹR AG KI KANHRÓ NỹTĨN JÉ GÉ