Mókã

Mókã vỹ kyfé kar ka tỹ han ka nỹ. Ũ vỹ mág nỹtĩ, kar ũ vỹ kónẽg nỹtĩ. Fóg ag tỹ han ja vẽg tĩ, hãra vẽnhkar vỹ kygjãm tĩ. Ũn tỹ mókã tỹ ẽkrénh tĩ, kar ũ ag vỹ mókã tỹ jagnẽ pin tĩ.
Ãn mĩ ẽmã mág ag mĩ fóg tỹ mókã 'e tỹ jagnẽ kri rũ ka jagnẽ kãgtén tĩ. Pã'i ag hã vỹ mókã gégmũj ge nĩ vã, hãra ũn krĩ kórég ag vỹ pigju ka gégmũ tĩ, ag tỹ ta nén ũ kórég han jé.