Cerveja

Cerveja vỹ tỹ goj-fa ag kã’ũ nĩ, ti vỹ ẽkré tỹ cereal ke mũ ẽn tỹ han kỹ nĩ. Vẽnh kar ta kinhra vỹ ẽmã tỹ Europa ke mũ ẽn ta han kỹ nĩ, ti hã vỹ tỹ malte jã. Oriente kar Európa ta goj-fa tag vỹ vãsỹ 6000 a.C kã ag tỹ kinhra nỹtĩ ser. Ag hã vỹ tỹ sumérios, egípcios, mesopotâmios ag nỹtĩ. Ẽg pi América ki ti kãme kinhra nỹtĩ, ẽg tỹ kinhra hã vỹ tỹ tag mĩ kanhgág ‘e ag tỹ ag goj-fa pẽ han ja fẽ nỹtĩ, Europeus ag junjun tũg ki ver. Ẽmã tỹ Brasil ki Norte tá kanhgág ‘ũ ag vỹ ag goj-fa hynhan mág tĩ, ti jyjy hã vỹ “caissuma” ke tĩ, mỹnjóka tỹ ag tỹ han tĩ. Ẽg tỹ kinhra mág hã vỹ tỹ “cauim” nĩ Tupi ag tũ vẽ, goj-fa tag vỹ mỹnjóka tỹ han kỹ nĩ gé.
Kanhgág ‘e ag vỹ gãr tỹ ag goj-fa han tĩ, mỹr ẽg vỹ vãsỹ gãr tỹ han tĩ, kar fág tỹ, kar mỹg tỹ ke gé. Mỹg tỹ han ka nĩ to ag tỹ “kiki” nĩ. Kanhgág ag vỹ ag goj-fa tag tỹ vẽser to jẽn ge kã hã hyn-han kỹ kronkron tĩ.