Gufã fi ter

Ẽg tỹ kurẽ tỹ 07, kysẽ tỹ Outubro prỹg tỹ 2010 kã Ẽmã tỹ Ligeiro ki 'Kanhgág Jógo' ki Oficna nĩm nỹtĩ ra, nén ũ tỹ hẽnriké. Ẽmã tag ki ag tỹ gufẽ ũ fi to Agusta Rosa ke mũ fi tỹ tũg, fi prỹg tỹ 100 ra ke vẽ ham. kanhgág tag fi tỹ ta professora Iraci Antônio fi mỹnh fi nĩ vẽ.
Kỹ ser ẽg tỹ oficina nĩm ta krỹ ke sĩ han mũ ver, kurẽ 07 kã, ẽg tỹ oficina ki professor kar ag tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro ki ke ag kar fag mré Agusta fi kri "jẽn" to mũ kãn jé.
Hãra ẽg tỹ kurẽ tag tỹ vaj kỹ, kurẽ tỹ 08 kuju kar ser professores kar mré oficina han mãn mũ. Ẽmã tỹ Ligeiro ki kanhgág ag tỹ ser ũn ter mũ Agusta Rosa fi fi-han kar. Kỹ nén ũ kórég tag tỹ hẽnrike mỹr ẽg tỹ ver kysẽ ta outubro kãki kurẽ tỹ 09 kã oficina ki rẽnhrẽj há han mũ ser.
Kỹ hẽvẽ, inh sỹ nén ũ tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro ki hẽnrike ja to rán ti.