Kanhgág ag tỹ fóg ĩn ra ge

Kanhgága ag vỹ ẽmã tỹ Sananduva Rio Grande do sul ki fóg ĩn ra ge kỹ ti vẽnhvãn. Ti ga vỹ 2,3 hectares nỹ vẽ, hãra kanhgág ag vỹ ẽg tũ vẽ ke mũ, fóg ti mỹ. Kỹ ser pã'i mág ag vỹ nón nĩgjãg nỹtĩ nĩ ser, ag tỹ kar kanhgág mré fóg ẽn ti mré vĩ jé.