Cacofonia

Nén tỹ ẽg tỹ to mỹr vẽnhmỹ nĩ ve ẽn to ẽg vỹ "cacofonia" ke tĩ. Kanhgág vĩ ki hẽremũn ũ tỹ vĩ tỹ ge kỹ:
- Nĩsóg “crista de galinha”, Nĩ sóg “sentei”
- Kanér “liso”, ka nér “toco de árvore”
- Katánh “mosca”, Ka tánh “árvore verde”
- Kasĩn “rato”, ka sĩn “achar bonito a árvore”
- Katotẽ “Encontrar”, Kato tẽ “voar de encontro”.

Ẽg vĩ kỹ vỹ jagnẽ rike nĩve nỹtĩg nĩ, hãra vỹ ẽg tỹ rán kỹ tỹ’ũ nỹgnĩ. Kỹ ser ẽg vỹ tag ag to "cacofonia" ke tĩ.