Kanhgág ag tỹ protesto han.

Uri kurẽ tỹ 02 tag kã ẽmã tỹ Fág Nhin, São Leopoldo kar Morro do Osso ki ke ag vỹ fóg ag ẽmã tỹ Porto Alegre ki protesto han nỹtĩ nĩ. Ag tỹ lei 'ũ to PEC ke mũ ẽn to vãmén sór vẽ, pã'i mág tỹ governador mré.