Kanhgág kãsir ag kurẽ.

Semana tỹ kurẽ tỹ 07 ta 11 tá krỹg tag kãmĩ E.E.I.E.F. Fág Nhin vỹ vẽnhkanhir 'e hyn-han jẽ nĩ. Mỹr gĩr kurẽ vỹ tỹ 12 kã ke nĩ, kỹ vỹ ser tag ki gĩr ag mỹ sérgy tĩ, ag kanhig-nhir kãtỹvĩn kỹ.