Gĩr jo kurẽ pẽ.

Gĩr ag kurẽ vỹ tỹ kurẽ tỹ 20 dezembro kã ke pẽ nĩgnĩ vẽ, ONU vỹ gĩr kurẽ tag fi ka nĩ vẽ, mỹr kurẽ tag vỹ tỹ Dia Universal da Criança nĩ. Kurẽ tag vỹ prỹg tỹ 1959 kã Declaração da Criança mré Convenção dos Direitos da Criança 1989 to han ka nĩ. Hãra ẽmã mág tỹ país ag vỹ ag kurẽ pẽ vin tĩ.
Brasil ki
Ẽmã tỹ Brasil ki prỹg tỹ 1924 kã deputado federal Galdino do Valle Filho ti vỹ inh hã gĩr kurẽ nĩtón ke mũ. Kỹ ser ti ti mré deputado ag mỹ ti jykre to mũ, kỹ ag vỹ ser kurẽ tỹ 12 kysẽ tỹ outubro to tuvãnh mũ, ũ tỹ ag mré kurẽ tag fi mũ ti vỹ tỹ Arthur Bernardes nĩ, presidente ti vẽ, decreto tag vỹ tỹ nº 4867, kurẽ tỹ 05 kusẽ tỹ novembro prỹg tỹ 1924 nĩ. Kỹ ser kurẽ tỹ 12 kysẽ tỹ outubro kã gĩr ag kurẽ pẽ vỹ rĩr nỹ .
Portugal tá
Ẽmã mág tỹ portugal tá gĩr ag kurẽ vỹ kurẽ tỹ 01 kysẽ tỹ junho kã kutẽ tĩ, mỹr ag tỹ tá kusẽ tỹ maio kã Maria, Jesus nỹ fi jé fi kỹ nỹtĩ. Gĩr ag kurẽ tag vỹ prỹg tỹ 1950 kã vẽnh kar ag tỹ to mỹsinsér kỹ nỹtĩ.
Estados Unidos tá
Ẽmã mág tỹ Estados Unidos tá gĩr ag kurẽ vỹ junho kã domingo ve kã kutẽ tĩ, hãra tá kurẽ tag pi ag mỹ ke kar nỹ, mỹr estado ag vỹ ag kurẽ fig-fig ke tĩ.