Guarapuava tá kanhgág fi 1771 kã

Prỹg tỹ 1771, kysẽ tỹ dezembro kã fóg tỹ pã’i ta 26 ke a ag vỹ ẽmã tỹ Campos de Guarapuava tá junjun, militar ag vẽ; ag mág ti hã vẽ tỹ Afonso Botelho de Sampaio ke mũ. Ag tỹ ẽmã tag mĩ mũ kãn mỹr ag vỹ kejẽn ũn ‘e ag vigvég mũ, ag to fóg ne tóg kanhgág “Xaklan” ké. Hãra fóg tỹ pã’i ag kã’ũ ne tóg vẽnh-kãgrá hyn-han há ja jẽg tĩ. Ktag ti ne tóg vẽnh-kãgrá ta 40 ke hyn-han ag mũ ja kar mĩ, nén ũ ta hãnrike ja kar ãn, mré hã. Ãn hã kã ser kanhgág ag kãgrá ve hãnỹ vãnhven mũ, pã’i ãn ta kanhgág ag ve kỹ han ja vẽ.

Ti ta kãgrá hyn-han vỹ régre nỹtĩ, kanhgág fi kãgrá vẽ. Ũ ki fi tỹ fi kur pẽ tu ka jẽ, kar fi ta ũ ki fóg fag kur tu kỹ jẽ.