Pỹn Kakrã (escorpião)

Pỹn kakrã (escorpião) vỹ ga tỹvĩn kri tĩg tĩ, sukrĩg ag mré ke ti vẽ. Ũn ta nĩgjãg fã ag mỹ ga kri ũn tỹ 2 mil ke ne tóg mĩ mũ. Ẽmã ta Brasil ki ũn ta 140 ke ag ne tóg mĩ mũ tỹ’ũ nĩ ke ag tỹ nĩg nĩ. Nén ‘ũ nĩ tỹvĩn vỹ tỹ ag jãn nĩ, kuty ka hã ag tỹ ag kré ki kãpa tĩ, ag ãkrénh jé. Marata kar sukrĩg ko ag ta tĩ gé. Hãra ag vỹ jérĩnmỹ pỹn kakrã ‘ũ ag ko tĩ gé, kar jémũjé, kasĩn kãsir kar jẽsĩ ke gé. Ag tỹ nén ‘ũ tutẽn vỹ tỹ pỹn tỹ ẽg pra ãn ge nĩgnĩ. Ag nĩgé tỹ kapẽn ve ãn ta ag tỹ ag ẽgrénh ja kryn kãn tĩ, ag tỹ kar ko jé ser. Pỹn kakrã ti tỹ ẽg Kato kãtĩg jé, ti ẽg kamẽg ka ke vẽgtĩ. Ti ta ẽg tugtẽn ja vỹ vẽnhkagta tĩ gé, fóg ag vỹ (soro) hyn-han tĩ. Ti ta ã vatánh tá ã tutẽn ka, pỹn kakrã tãnh ka ã mré vatĩg nĩ hospital ra, kỹ ag tỹ ti ve kỹ ti to vẽnhkagta ẽn kinhra nỹtĩj mũ doutor ag. Hãra pỹn kakrã ta ã vatánh tá ã pra tũg jé vẽnh jykre tag ki han sór nĩ:

à kur ta póg-póg kem nĩ;
Vẽnh kar mũj fẽ mĩ nén ũ jénhkrig nĩ, kar vãfár vin há nĩ;
Ĩn kãki marata vẽnhgrun kamẽg nĩ, mỹr marata ag hã vỹ tỹ pỹn kakrã ag jẽn pẽ nỹtĩ;
à nĩgé ta véké ga nor kar pó vẽso ra rãg tũg nĩ;
Ũn rãnhrãj me ãn vỹ pẽturó rĩj ge nĩ, kar ũ ta ĩn hyn-han fẽ ag vỹ nĩgé ju fi ja ẽn rĩj ge nĩ;
à mỹ ã nĩ ãn ki ta ã mỹ ki pỹn kakrã kamẽ kỹ ã nỹj fẽ tỹ ĩn jyró to tỹ grẽn ke tũg nĩ.