Krĩg ta Pỹn Kakrã

Kuty ka Krĩg ag Vẽnhmãn (constelação), ũn tỹ fóg ag mỹ ve há hã vỹ tỹ Pỹn kakrã (escorpião) nĩ. Ti nhin kuju ta ti krĩ tá krỹg ki krĩg ta jygfyn ka nỹtĩ ãn ag kãki krĩg pir vỹ kusũg nĩgtĩ, krĩg kusũg tag ti to fóg ag tỹ Antares ke tĩ. Ha ti kãgrá tag ag vigve: