Vẽnhrán

Inh pi ver vẽnhrán mág mũ, kanhgág jógo ki. Kenjé semna tĩg mũn kã inh computador vỹ kórég mãn. Kỹ ta inh mỹ kórég tỹvĩ tĩ, hãra Tupẽ vỹ inh juna kej mũ isa kãnhmar inh computador ki han jé, kỹ isa kanhgág jógo ki vẽnhrán mãn mũ ser.