Ganga'o

Ganga’o vỹ tỹ ẽg ga mĩ katágtág ag mág nỹtĩ. Ag kãmur vỹ tỹ 10 centímetros tá krỹg tĩ, ag nun vỹ tãnãj nỹtĩ ag tỹ kyr há nỹtĩ jé. Rỹ kã ag vỹ kynkyr tĩ, mỹr ag tỹ kusa kã vẽsofen tĩ. Ganga’o kyr vỹ “ganga’oooooooooo” ke tĩ, hã kỹ kanhgág ag tỹ ag jyjy tỹ ganga’o ke mũ, ag kyr tugnĩn ke vẽ.
Ag jẽn vỹ tỹ ta kutẽ kar ka jagma ta kume ẽn tugmẽn nĩgtĩ. Kar krãgfér kume ti ke gé. Hãra ag vỹ tỹ jẽsĩ ag jẽn nỹtĩ gé, kỹ ganga’o vỹ jẽsĩ ag tỹ tĩ ko tũg jé ka to grãn ke kỹ sag tĩ.