Ligeiro ki professor ag tỹ projeto web indígena ki vẽnh kanhrãnrãn.

kurã tỹ 7,8,9,kysã tỹ outubro prỹg tỹ 2010 kỹ Ligeiro ki professor ag tóg vẽnh kanhrãn mũ web indígena ki.
Ẽg mỹ tóg há tĩ ẽg tỹ kanhrãn nỹ tĩn kỹ kanhgág vĩ ki.Ẽg tỹ vẽnh kanhrãn há han kar ẽg tóg ẽg arunũ ag kanhrãnrã mũ ser.