Ẽgóro

KẼME NŨNẼ

Sỹ ẽgóro tu vẽmén sór mũ vỹ tỹ, KẼME NŨNẼ jẽ.
Tỹ siraj féj hã tóg jẽ, hãra vỹ nãn kãmῖ ke tῖg nῖ.
Nénh kỹ ẽg vỹ ko tῖ, rẽgró mré,
ketũmỹr ẽg vỹ nénh kỹ ko tῖ farῖnh totor mré, ketũmỹr ẽmῖ grỹ mré.

Ũ tỹ to jãn mũ tỹ inh mỹ
fóg vῖ ki ti jyjy tój mũ, ẽgóro tag ti.