Jókótógtó.

Jókótógtó vỹ tỹ jẽsĩ nĩ, ti vỹ América do Sul mĩ tĩg tĩ. Ti kãmur vỹ tỹ 12 centímetros nĩ, ti my tá kãmur ta ti jã tá krỹg ti, kar ti vỹ rórór mré ta ga ve nĩ. Kanhgág ag pi ti tén tĩ, mỹr ti vỹ ko kórég nĩ. Kar vẽnhmỹ nén 'ũ kórég ne tóg hẽnrike tĩ, ẽeg tỹ jókótógtó ti tu pãg kỹ.