Jãnka.

Jãnka vỹ tỹ ẽg tỹ ẽg nunh to saj fẽ nĩ, kanhgág ag kar fag tỹ han tĩ. Ẽg tỹ jãnka han kỹ ẽg vỹ ti tỹ ẽg mỹ háj ge ki han tĩ, kar ũn tỹ ẽg ki vyn ge mũ ẽn tỹ sĩn jé ke gé. Mỹr jãnka ũ vỹ ẽg nunh to grãn ke kỹ sag tĩ, kar jãnka ũ vỹ ẽg fe-pãró kri sag tĩ, kar ver jãnka vỹ ũ vỹ ẽg nug kri sag tĩ. Kỹ ser jãnka vỹ kãmur kar tĩg nĩ.