Ẽmã ta Vẽtar tá vẽnkanhir.

Ẽmã ta Vẽtar tá vẽnkanhir.