Kãgrá

Kãgrá vỹ tỹ fóg ag tỹ to (foto) kej fã nỹtĩ. Ag hã hỹnỹ nén tỹ ta kãgrá nũnh fã nỹtĩ, ag tỹ hyn-han ja vẽ gé, kãgrá nũj fẽ ti. Kãgrá 'ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ kar 'ũ ag vỹ mág nỹtĩ. Hãra kãgrá vỹ nén 'ũ kar to jykrén ka nũnh ka nỹtĩ, mỹr 'ũ ta kãgrá nũnh mũ ẽn vỹ ti jykre tá nén 'ũ to jykrén ka han tĩ, kãgrá ẽn ti.