Toto

Toto vỹ tỹ nén 'ũ sĩnvĩ nỹtĩ. Tén tẽgtẽ mũ ag vẽ, ẽg ga ta Brasil tag mĩ. Ag vỹ 'e nỹtĩ toto ag, mỹr 'ũ ag vỹ mág nỹtĩ, kar 'ũ ag vỹ kãsir nỹtĩ gé. Toto ag vỹ rá 'e nỹtĩ: 'ũ ag rá vỹ tigtéj nỹtĩ kar 'ũ ag rá vỹ ronror nỹtĩ gé. Hãra ag vỹ tỹ toto kar nỹtĩ, ag 'e hãra. Toto 'ũ ag vỹ mỹrér, tánh, kupri, rá régre, rá tẽgtũ nỹtĩ. Hãra ag kar vỹ sĩnvĩ nỹtĩ. Ag vỹ rỹ kã hã vẽnhgrun tĩ mỹr kusa kã ũn 'e vỹ kãgter tĩ. Hãra ag pi tũg tĩ.