Oficina kutẽ, ẽmã tỹ Planalto ki.

Uri kurẽ tag kã ẽmã kar mĩ professor ag vỹ vẽnhmãn ka nỹtĩ nĩ, Ag tỹ ag escola kar mĩ materiais didáticos hyn-han vẽ, kar ser gĩr ag tỹ vigve kỹ vẽnhrán kinrãg jé.
HÃ MỸ TóG KANHRãN JA Nỹ