Góg

Góg = Góg (guariba, bugio) vỹ tỹ kajẽr ag vẽnhmág tỹvĩ nĩ, América ki.
Kãmur = Góg vỹ ti mog kar kỹ 50 cm tá krỹg tĩ.
Kufy = Góg vỹ ti mog kỹ 15 a 30 kg tá krỹg tĩ.
Ag = Ag vỹ kyki mag nũg, jyvã mag ti nĩ, kar tỹ juvã téj nỹg mũ gé.
My = Góg vỹ ti my tỹ nén ’ũ kugmĩg tĩ, tar tỹvĩ tanỹ ti my ti. Kynh mỹ tỹ kapã mãtĩn ge ti tĩ.
Ju jã = Góg ag vỹ ju jã nỹg nĩ, ag tỹ e mũ nĩ kenkỹ, ta tỹ ũn tar tỹvĩ nĩj, kar ti tỹ ta ti si nỹ mũ. Ag tỹ ki ẽmẽ jé.
Vẽjẽn = Góg ag vỹ kakanẽ, kaféj kar ka munmur tẽg ko tĩ.
Fag = Góg fag vỹ fag krẽ ki rĩr há tỹvĩ nỹg nĩ, ti sĩ kã fag ta tuka tĩg tĩ, fag nhin tá.
(Brasil) ki góg = Góg tỹ vyrmỹ nĩ nĩ ken tỹ 5 kenĩ, (Brasil) ki: Góg sá-nĩgé-kusũg ; Góg sá ; Góg kusũg ; Góg krĩ mág ; Góg krĩ kusũg.
Góg jũ = Góg tỹ ti jũn kỹ kapã tỹ mranh-mranh ge kỹ tỹ pénũg-pénũg ge tĩ. Kar tỹ ti nĩgé ki jãfa ka ’ũ tupẽg-tupẽg ge tĩ. Ketũ mỹr tỹ kri jãfa-jãfa kej mũ gé.
Ti Krãgkrãg = Góg vỹ nén ’ũ pygfaj fã ri ke kar nỹg nĩ. Ag pi kejẽn fag kẽgmĩj jãvãnh jẽj mũ. Jãvo fag tóg ’ũ tátá fag tỹ gĩr nĩja ẽn ge nĩtĩ gé, kar fag tóg fag kaga vég tĩ, kysã kar ki.
Ti krẽ = Góg vỹ krẽ pir han, ũn régre han ge tĩ, fag tóg ũn tẽgtũ han jé tóg jagy há tỹvĩ nĩ.