Nén Jãnjãr

Nén-Jãnjãr (preguiça ) vỹ tỹ nén pafa tĩ nĩ. Ẽg tỹ hãre nẽ ti to Jãnjãr ke mũ, ti tỹ kumãr hã tĩj fã tugrĩn.
Ti jãn hã vỹ tỹ kaféj tỹvĩ nĩ, ka pãn jagma tóg kynh mỹ rĩn ka tĩg tĩ. Hã kỹ ti vo krój ra tóg vẽnhkajam há tavĩ nĩ, mỹr nén ’ũ tỹ ti ko sór mỹr tỹ vẽnhpéju ka tĩgtĩ , kar ti kyki kri nén ’ũ tánh tóg kãpa tĩ, kỹ tóg kaféj tánh hã rike nĩgnĩ.
Nén-Jãnjãr vỹ tĩg krój tỹvĩ (minuto) pir ke tóg tĩg ror tỹ vĩ han tĩ, kar tóg (hóra) pir ke (500 metro) tỹvĩn han tĩ.