Ójor

Ójor (anta) vỹ mág jẽ, ti téj vỹ tỹ 1,40m kej ge nĩ, tỹ kãvãru ve ta jẽg nĩ, my ror kar nĩgrẽg runror ta jẽg nĩ. Ti pẽn vỹ tỹ (porko) ko pẽn ẽn ge nĩg nĩ, nĩjã téj ta jẽg nĩ gé. Ti vẽjẽn vỹ tỹ re nĩ, nãn kãmĩ ta tĩg tĩ, régre ag tỹ mũg tĩ.
Ójor fi tỹ fi kósin mãn kỹ tỹ pir jẽg tĩ. Ti ĩn vỹ tỹ nãn kã tá ke nĩ. Ójor vỹ tỹ Kanhgág ag vẽjẽn nĩ, sun kỹ tỹ ẽmĩ to ko há nĩg nĩ.
Kahngág ag tỹ ẽkrénh mũ kỹ ag tóg ójor ti kanẽ ki no tỹ pẽg tĩ, kỹ ti pi vẽnhvó há jẽj mũ. Kỹ ag tóg ti kãgmĩj mũ ser.
Uri tỹ ójor tũ nỹ, ẽg nãn ki.
Ti tỹ ke nĩn jé, ãg pi nãn tỹ tũ kej mũ, mỹr ãg nãn tỹ si nỹ ha, kỹ pi kãmũ mãn mũ. Nãn mág ja ra Ójor tỹ kagá kãn, hã kỹ tỹ tag mĩ tu nĩ ha ser.
Ójor vỹ tỹ kamẽ nĩg nĩ, ti rá vẽ. Mỹr ti pi jũ jẽ, ti tỹ ẽg ve kỹ tỹ vẽnvój mũ. Ójor vỹ tỹ kamẽ nĩ tỹ ta rá téj jẽg nĩ, kỹ hã vỹ ser.