Nãn Kãmĩ kasor

Nẽn-kãmĩ-kasor (graxain ) tỹ tỹ ’ũ pafa tĩ nĩ. Ti kãmur vỹ tỹ 1,90m ti nĩjẽ mré ti my tá krỹg kỹ.
Kyki sá tỹ jẽ, ti fa ti nĩjẽ mĩ. Jẽgre tỹ jẽ, ti tỹ tar jẽ jé, ’ũ ag tỹ ti kato tẽ mré rárá há jẽ jé.
Ti jẽn vỹ tỹ kakanẽ kar nĩ. Kar kaféj ke gé. Kar tỹ nẽn kãmĩ jẽsĩ ag ko tỹ tĩ gé. Ti jẽn pẽ hã vỹ tỹ tãnh nĩ. Kar ’ũ hỹ tỹ tỹ (tomate) nỹtĩg gé je.
Ti tĩg fã hã tỹ tỹ nẽn kuprã ja mĩ tĩg ti. Kuprãg ja hã mĩ tỹ tĩgtĩ ti jãn jãvãnh jé. Fag krẽg jé fag tỹ jagnẽ mré mũg mág tĩ. Fag krẽg kỹ tỹ régre nỹgtĩ.
Ti jyjy vỹ Nẽn-kãmĩ-kasor nĩ. Ti pi jũ tĩg, hã ra ’ũ tỹ ti vóg kỹ tỹ jũ tĩ.
Vỹsỹ tỹ ’e ja tĩ tag ki (Rio Grande do Sul) mĩ. Hã ra pi uri ’e tĩ hã mỹr nãn tũ tugrĩn hamẽ.
Hãra ’ũ ag tỹ ti tén tĩ gé, mỹr tỹ jẽsĩ ag kanẽ jun tĩ gé, kar monh mré hã.