Nén ũ kar jyjy

Ẽg tỹ to jyjy kej fã vỹ tỹ nén 'ũ kar ta ke nỹtĩ. Ha nén 'ũ tu jykrén kãmã, ã ta ti to vĩ jé ã vỹ ti jyjy tój mũ. Kỹ ser tag tugnĩn ẽg vỹ jykrén mág ge nĩ.